ዕዮታት ሰውራዊት ሳሕል .

ዕዮታት ሰውራዊት ሳሕል


ሰውራ ኤርትራ፡ ብፍላይ ከኣ ህዝባዊ ግንባር፡ ባህሊ ኣብ ቀጻልነትን ዓወትን ቃልሲ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ምህናጽ ዝሓሸን ፍትሓዊን ሕብረተሰብ ብዛዕባ ዘለዎ ኣገዳስነትን ተራን ዓሚቝ መረዳእታ ነይሩዎ። ከም መርኣያ ናይዚ ድማ፡ ባህላዊ ስራሓትን ሰራሕቱን ዓቢ ኣቓልቦ፡ ድርኺትን ዕድልን ስለ ዝተዋህቦም፡ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ ኤርትራ ብሰውራ ክግለጽ ዝኽእል መድረኽ ባህላዊ ትንሳኤን ምንቅስቓስን ኣርሕዩ። እዚ መድረኽ’ዚ፡ ኣውራ ድሕሪ ምዝላቕ፡ ኣብ ድፋዓትን ደጀንን’ዩ ዓንቢቡ። ኣብቲ ዝጸንከረ እዋን ሰውራ፡ ኣብቲ ህላወ ሰውራ ንምርግጋጽ ሓያል ቃልሲ ዝተኻየደሉ ፈታኒን ወሳኒን መድረኽ፡ ህዝባዊ ግንባር ሓይሊ ባህሊን ባህላዊ ምንቅስቓስን ብምግንዛብ፡ ንቕድሚት ዝጠመተ ሰፊሕ ባህላዊ ስራሕ ኣበጊሱ። እዚ ንስነ-ጽሑፍ፡ ሙዚቃ፡ ድራማን ቅብኣን ዝዓመመ ሰፊሕ ምንቅስቓስ’ዚ ኣብ ምምዕባል ሃገራዊ ባህልና ዓይነታዊ ዝላ ብምፍጣር ዓይነታውያን ስነ-ጥበበኛታት ከም ዝፈርዩ ገይሩ።

Android Book App PDF Download

Book Review

ተመስጦይ ብዛዕባ መጽሓፍ ስነ-ጽሑፍ ኣመዓባብላኡን ተራኡ ኣብ ሰውራን
ብዙሕ እዋን፡ ነቲ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዝጸሓፍ (ወይ ዝትርጐም) ዘሎ መጻሕፍቲ ምስ ኣንበብኩ ወይ ከንብብ ኣብ ዝፍትነሉ ዕግበት ይስእነሉ’ሞ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት መጻሕፍቲ ይጻሓፍ፡ ነዚ ሕብረተሰብ’ከ ብኸመይ’ዩ ዘገድሶ ኢለ እሓስብ ። .

ኣማናቱላህ ዓብዱራሕማን Read More

ጦብላሕታዊ ገምጋም መጽሓፍ ድራማ
መጽሓፍ ድራማ ነቲ ኣብ ሜዳ ዝስራሕ ዝነበረ ዕዮታት ድራማ ኣንፈት ከተትሕዝ እተጻሕፈት ምዃና ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታትን ኣብዛ መጽሓፍ ኣብ ዘለዉ መእተዊታትን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ተኻቲቶም ዘለዉ ሓሳባት፣ መጽሓፍ “ድራማ” ንሓደ ጀማሪ ይኹን ዓያዪ ድራማ ጽቡቕ መበገሲን መሕሰቢን ነጥብታት ከምዘለዋ ንጹር እዩ። እዚ ንጻረ እዚ ኣብ ነብስኻ ምስትረኽቦ ድማ ዝያዳ ብሩህን ኣገዳሲት መጽሓፍ ምዃናን ትግንዘብ። ኣብ ውሽጢ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብዙሓት ኣርእስትታት ተተንቲኖም ኣንፈት ስነጥበብ ድራማ ኣብ ዓለም፣ ኣብ ኣፍሪቃን ኣብ ሜዳን ከመይ ኔሩን ኣሎን ብንጹር ተንጸባርቕ። ስለዚ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ካብ ጀመርቲ ክሳብ ማእከላይ ኣፍልጦ ድራማ ዘለዎም ዓየይቲ ድራማ (Dramaturges) ከንብቡዋን ክፈልጡዋን ዘለዎም መጽሓፍ ኢያ። .

ሳሙኤል መንግስትኣብ Read More


Leave a comment